Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το Dyagnosis σέβεται το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και επιδιώκει να τα προστατεύσει. Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του Ν. 2472/97 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Το Dyagnosis δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα εκτός εάν μας τα παράσχετε οικιοθελώς. Θα σας ζητηθούν προσωπικά δεδομένα εάν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού μας τόπου.

Το Dyagnosis τηρεί με απόλυτη αυστηρότητα πολιτική ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Επεξεργασίας Δεδομένων και Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Η Πολιτική Ασφάλειας του Dyagnosis, έχει ως γνώμονα τις σχετικές διατάξεις τόσο του Εθνικού Δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και περί διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ενδεικτικά αναφέρουμε τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύουν σήμερα, τους Κανονισμούς Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε. όπως έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ 87 & 88/26-1- 2005 και ισχύουν, καθώς και το Π.Δ. 47/2005), όσο και τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου.

Το Dyagnosis διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί, μισθώνει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει ή γνωστοποιεί σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) τις ως άνω πληροφορίες, με εξαίρεση μόνο των περιπτώσεων που περιοριστικά προβλέπονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Η συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τους όρους. για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.